You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓴᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓴᑦ

ᑐᙵᓱᒋᑦ!

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖑᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖕᓂᑦ ᑲᒪᓚᐅᙱᓂᕐᓂ, ᓲᕐᓗᒃ ᓈᑎᕐᓗᒋᑦ ᓈᑎᕆᐊᓖᑦ, ᑭᓱᕈᓘᔭᖃᕈᑏᑦ ᐋᖅᑭᓱᕐᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᓄᑦᑎᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᖃᖅᑐᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓲᑦ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᓪᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓐᓂᑦ.

 

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ: ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᑦ ᐊᑐᖁᒐᓗᐊᖅᐸᕗᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᒋᐊᓕᒻᒥᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑕᐃᒎᓰᑦ ᐊᑐᓲᕆᔭᕗᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓴᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᓄᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᑕᐅᓲᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᑎᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᓲᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ (NTA). ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᑕᐃᒎᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᑰᓪᓗᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᑐᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒥ.

 

ᐱᒋᐊᕐᓂᖅ

ᓯᕗᓪᓕᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ: ᓄᑖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑕᐃᑲᙶᕐᓂᑯᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓂᑦ/ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᕋᑖᕈᕕᑦ, ᑐᒃᓯᕋᕆᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᒃ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖕᓂᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᔪᒪᓗᒋᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓂᑦ/ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᑦ ᓈᑎᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᒋ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐃᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ (NTIP) ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ.

 

ᑭᖑᓪᓕᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ:ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓄᑖᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑕ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖏᑦ

ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᓕᒫᖅᑎᑦ ᐱᔭᕇᕆᐊᖃᖅᑐᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓯᓚᐅᙱᓂᕐᓂ ᓄᓇᕗᒥ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᑕᕝᕘᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᑎᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ/ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓈᑎᕆᐊᓕᒃᑎᑦ ᑎᑎᕋᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᒋᑦ.

 

ᐱᖓᔪᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ: ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂ ᑲᒪᔨ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᒐᔭᖅᑐᑦ)

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᕕᖓᓂ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ / ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂ ᑲᒪᔨ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: info.edu.nu.ca

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᓈᑎᕆᐊᓕᖕᓄᑦ (ᐅᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ) ᐊᐱᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᓈᑎᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᓂᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔩᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ.