You are here

ᑭᒃᑰᓂᕗᑦ

ᑭᒃᑰᓂᕗᑦ

OVERVIEW

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕆᐊᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᖓᓱᐃᓕᖅᑲᖓᔪᑦ: ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᑐᙵᕕᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᙵᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ (ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ).

ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ:

  • ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᓈᑎᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᙵᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒥ, ᓲᕐᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ, ᓅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᒍᑎᑦ (ᑐᕌᖓᒍᓂ), ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᑦ;
  • ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᑕ ᓄᓇᓕᖏᑕᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᓂᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᕆᐊᙵᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂ.

 

ᐱᓕᕆᐊᑉ ᑭᖑᓪᓕᖓᑕ ᐃᓗᓕᖓᓃᒻᒥᔪᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ−ᑐᙵᕕᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᙵᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒥᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᙵᓇᖅᑑᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓗᓂᓪᓗ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓ.

ᐱᓕᕆᐊᕐᓗ ᐃᓚᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᓇᓂᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑯᑖᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᑖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᔭᑖᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᓂᑦ.

ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑎᑦᑎᒍᒪᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᙵᓕᕈᑎᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ!

 

MISSION

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑕ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑎᒋᒐᓱᐊᖅᑕᖏᑦ:

1. ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᓄᖅᑲᖅᑕᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑯᑖᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ.

2. ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓗ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᕕᖏᓐᓅᑦᑎᐊᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕐᒪᑕ

3. ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᓗᑎᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓕᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᑕᖏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᒥᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕈᑎᑦ

4. ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖔᓕᕐᒥᓗᑎᑦ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ