You are here

ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᙱᓐᓇᒪ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᑐᖓ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒐᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓪᓗᖓ ᓄᓇᕗᒥ. ᑕᐃᒪᐃᕝᕕᔅᓴᐅᕙ?

ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓯᓚᐅᙱᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ. ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓯᑎᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕋᔭᕋᕕᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ. ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᕋᕕᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐃᓚᒋᓗᒋᑦ ᐅᐃᒍᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓕᕐᓂᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᕐᓲᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐲᕐᓯᒍᓐᓇᕐᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᒻᒪᖔᕐᐱᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒍᑎᒥᓂᖓᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑎᐊᙱᒃᑯᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᓂᕐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᐊᓯᐊᒍᑦ ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ.