You are here

ᖃᓄᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ?

ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᑎᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔪᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓗᑎᑦ (ᐃᓕᓴᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ/ᐃᓕᓴᐃᔨ/ᖃᐅᔨᒪᔨ) ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕋᓗᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᕿᓚᒥᐅᔪᒃᑯᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕋᓗᐊᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖐᔨᐅᓂᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ:

 

ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ, ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖏᑦ

PO Box 1000, Stn 900

Iqaluit, NU, X0A 0H0

(867) 975-5600 (EST)

TeacherRegistrar@gov.nu.ca